ظرفیت دانشگاهها

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۲ رشته مدیریت کسب و کار MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۲ رشته مدیریت کسب و کار  MBA

زبان
استعداد
ریاضیات
معدل
رتبه کل
نمره کل (تراز)
۶۲٫۶۷
۳۵٫۸۳
۵۸٫۸۹
۱۵٫۳۲
۱۱۲
۶۱۶۴
۴۸٫۶۷
۴۵
۵۱٫۱۱
۱۶٫۳۹
۱۳۰
۶۰۶۵
۶۱٫۶۷
۳۶٫۶۷
۳۴٫۴۴
۱۷٫۶
۲۵۱
۵۵۰۶
۵۲٫۶۷
۴۰
۴۱٫۱۱
۱۵٫۳
۲۶۰
۵۴۷۹
۸۶٫۳۳
۳۵
۲۱٫۱۱
۱۸٫۰۹
۲۶۷
۵۴۵۷
۵۰٫۶۷
۳۸٫۳۳
۴۲٫۲۲
۱۴٫۶۸
۲۹۰
۵۳۵۹
۵۶٫۶۷
۲۸٫۳۳
۳۲٫۲۲
۱۸٫۰۲
۴۱۱
۵۰۶۸
۶۳
۳۲٫۵
۲۱٫۱۱
۱۳٫۹
۶۵۱
۴۵۱۷
۴۸
۵۲٫۵
۵٫۵۶
۱۴٫۷۲
۶۷۳
۴۴۸۷
۵۷٫۳۳
۳۳٫۳۳
۲۰
۱۴٫۴۱
۶۹۶
۴۴۵۴
۴۱٫۳۳
۴۵
۱۰
۱۵٫۳۶
۸۱۱
۴۳۱۷
۱۸٫۶۷
۵۰٫۸۳
۱۸٫۸۹
۱۳٫۱۷
۸۸۳
۴۲۲۲
۴۹٫۳۳
۲۲٫۵
۲۵٫۵۶
۱۲٫۸۶
۱۱۲۱
۳۹۵۸
۳۰٫۳۳
۴۷٫۵
۲٫۲۲
۱۳٫۶۹
۱۳۳۷
۳۷۵۳
۶۲٫۵
-۳٫۳۲
۱۴٫۹
۱۴۸۲
۳۶۴۶
۴۳٫۳۳
۳۴٫۱۷
۵٫۵۶
۱۳٫۱۷
۱۵۷۵
۳۵۷۳
۲۸
۳۰
۳٫۳۳
۱۵٫۶۷
۲۰۸۰
۳۳۰۶
۱۹٫۶۷
۳۷٫۵
۰
۱۴٫۸
۲۲۶۵
۳۲۱۹
۰
۵۲٫۵
۰
۱۲٫۸۶
۲۲۷۶
۳۲۱۵
۰
۴۷٫۵
۰
۱۴٫۳۴
۲۳۸۶
۳۱۷۹
۰
۴۸٫۳۳
۰
۱۳٫۵
۲۵۵۴
۳۱۲۶
۹٫۶۷
۳۰٫۸۳
۰
۱۷٫۵۱
۲۷۸۳
۳۰۶۲
۵٫۳۳
۳۸٫۳۳
۰
۱۵٫۵۱
۲۷۹۶
۳۰۵۷
۰
۴۵
۰
۱۳٫۸۴
۲۸۶۷
۳۰۳۷
۰
۴۰٫۸۳
۰
۱۵٫۳۲
۲۸۸۴
۳۰۳۲
۵۶
۱۳٫۳۳
۳٫۳۳
۱۳٫۸۹
۲۸۹۳
۳۰۲۹
۰
۴۰٫۸۳
۰
۱۴٫۸۲
۳۰۹۱
۲۹۸۲
۰
۳۵٫۸۳
۰
۱۶
۳۳۵۲
۲۹۱۶
۰
۳۸٫۳۳
۰
۱۴٫۹۹
۳۳۹۹
۲۹۰۷
۰
۳۶٫۶۷
۰
۱۵٫۴
۳۵۰۰
۲۸۸۷
۰
۳۰٫۸۳
۰
۱۷٫۴۸
۳۵۴۴
۲۸۸۰
۰
۳۷٫۵
۰
۱۴٫۹۴
۳۵۸۵
۲۸۷۲
۲۶٫۶۷
۲۷٫۵
۰
۱۳٫۴۷
۳۷۳۱
۲۸۴۷
۰
۳۰
۰
۱۶٫۸۶
۴۰۶۷
۲۷۸۸
۰
۳۵
۰
۱۴٫۹۹
۴۰۹۰
۲۷۸۵
۱۹٫۳۳
۲۴٫۱۷
۰
۱۵٫۲۵
۴۲۰۱
۲۷۶۸
۱۶٫۶۷
۲۰
۱۴٫۸۳
۴۲۸۰
۲۷۵۷
۰
۲۸٫۳۳
۰
۱۷٫۱۴
۴۲۸۹
۲۷۵۵
۰
۳۰
۰
۱۶٫۵۲
۴۲۹۱
۲۷۵۴
۱۳٫۳۳
۱۶٫۶۷
۲٫۲۲
۱۷٫۸۴
۴۵۰۵
۲۷۲۳
۰
۳۰
۴٫۴۴
۱۴٫۴۹
۴۵۵۰
۲۷۱۵
۰
۳۸٫۳۳
۰
۱۲٫۷۸
۴۷۶۸
۲۶۸۶
۳۶
۱۴٫۱۷
۰
۱۵٫۰۳
۴۷۷۸
۲۶۸۵
۲۹٫۳۳
۲۰
۰
۱۴٫۰۵
۴۸۲۲
۲۶۷۹
۰
۳۳٫۳۳
۰
۱۴٫۵۳
۴۸۳۷
۲۶۷۷
۸
۱۵
۳٫۳۳
۱۸٫۵
۴۹۰۵
۲۶۷۰
۰
۳۵٫۸۳
۰
۱۳٫۴۵
۴۹۸۸
۲۶۶۱
۰
۲۵٫۸۳
۰
۱۷٫۰۸
۵۰۲۱
۲۶۵۷
۰
۲۵٫۸۳
۰
۱۷٫۰۱
۵۰۷۴
۲۶۵۰
۰
۳۲٫۵
۰
۱۴٫۳۱
۵۲۸۵
۲۶۲۵
۰
۳۰
۰
۱۵٫۰۵
۵۴۲۴
۲۶۰۷
۰
۳۰
۰
۱۴٫۸۴
۵۶۴۰
۲۵۸۶
۰
۳۱٫۶۷
۰
۱۴٫۰۸
۵۷۵۷
۲۵۷۲
۰
۳۰
۰
۱۴٫۶۳
۵۸۱۳
۲۵۶۵
۰
۲۵
۰
۱۶٫۰۸
۶۲۳۰
۲۵۲۶
۱
۱۱٫۶۷
۷٫۷۸
۱۷٫۷۶
۶۴۰۳
۲۵۰۹
۲۶٫۶۷
۱۵٫۸۳
۰
۱۴٫۳۳
۶۴۳۹
۲۵۰۵
۰
۲۵٫۸۳
۰
۱۵٫۴۲
۶۵۸۹
۲۴۹۱
۱۶٫۶۷
۲۵
۰
۱۲٫۶۴
۶۶۳۶
۲۴۸۸
۲
۱۸٫۳۳
۰
۱۷٫۷۶
۶۶۵۶
۲۴۸۶
۰
۲۸٫۳۳
۰
۱۴٫۴۱
۶۶۹۷
۲۴۸۲
۰
۲۱٫۶۷
۰
۱۶٫۷
۶۸۸۰
۲۴۶۶
۰
۲۳٫۳۳
۰
۱۵٫۹۲
۷۰۸۷
۲۴۴۹
۰
۲۰٫۸۳
۰
۱۶٫۵۹
۷۳۱۹
۲۴۲۴
۰
۲۹٫۱۷
۰
۱۳٫۵۳
۷۳۸۴
۲۴۲۵
۰
۲۵٫۸۳
۲٫۲۲
۱۳٫۷۵
۷۶۵۸
۲۴۰۵
۴
۲۳٫۳۳
۰
۱۴٫۴۱
۸۱۰۳
۲۳۷۱
۰
۲۳٫۳۳
۰
۱۵٫۱۲
۸۱۳۱
۲۳۶۹
۰
۲۸٫۳۳
۰
۱۳٫۱۸
۸۲۹۴
۲۳۵۹
-۰٫۶۶
۲۰٫۸۳
۰
۱۵٫۹۵
۸۴۶۲
۲۳۴۸
۰
۲۰٫۸۳
۰
۱۵٫۶۲
۸۷۶۴
۲۳۲۷
۰
۲۳٫۳۳
۰
۱۴٫۶۱
۸۸۹۴
۲۳۱۸
۴
۲۴٫۱۷
۰
۱۳٫۵۶
۸۹۱۶
۲۳۱۷
۰
۲۶٫۶۷
۰
۱۳٫۲۷
۹۰۵۶
۲۳۰۷
۰
۲۸٫۳۳
۰
۱۲٫۴۹
۹۳۳۳
۲۲۹۰
-۰٫۶۶
۱۵٫۸۳
۰
۱۷٫۱۲
۹۵۰۰
۲۲۸۱
۱۱
۱۵
۰
۱۴٫۹۳
۱۰۰۴۶
۲۲۴۶
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت MBA در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: ۱۴۸۶۰
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت MBA در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: ۱۶۱۱۲
برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن