اخبار کنکور ارشد مدیریتضرفیت دانشگاه هاظرفیتظرفیت دانشگاه هاظرفیت دانشگاه هاظرفیت دانشگاه هاظرفیت دانشگاههاظرفیت دانشگاههاظرفیت دانشگاهها

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته های مجموعه مدیریت و مدیریت کسب و کار در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته های مجموعه مدیریت و مدیریت کسب و کار در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

کل ظرفیت سال ۹۶ کل ظرفیت سال ۹۵
۱۱۶۷۰ ۱۳۳۲۳ مجموعه مدیریت – کد ۱۱۴۲- کلیه گرایشها
۲۸۱۳ ۳۱۴۸ مجموعه مدیریت کسب و کار (اجرایی)- کد ۱۱۴۸- کلیه گرایشها

مقایسه ظرفیت به تفکیک رشته و دوره تحصیلی

رشته مدیریت بازرگانی
سال ۹۶ سال ۹۵
۵۱۵ ۵۱۸ روزانه
۲۵۷ ۲۲۳ نوبت دوم
۲۰۰ ۱۲۰ مجازی
۲۱۶ ۲۳۱ پردیس خودگردان
۸۶۵ ۱۲۴۹ پیام نور
مجازی پیام نور
۲۷۱۲ ۲۷۸۵ غیرانتفاعی
۱۲۰ ۱۶۰ مجازی غیرانتفاعی
۴۰ ۴۰ مجازی ویژه شاغلین
۴۹۲۵ ۵۳۲۶ جمع کل
رشته مدیریت دولتی
سال ۹۶ سال ۹۵
۲۱۶ ۲۸۰ روزانه
۱۵۶ ۱۴۵ نوبت دوم
۸۰ ۱۰۰ مجازی
۴۹ ۱۱۲ پردیس خودگردان
۱۲۸۰ ۲۲۴۶ پیام نور
مجازی پیام نور
۹۰ ۷۰ غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
۱۸۷۱ ۲۹۵۳ جمع کل
رشته مدیریت صنعتی
سال ۹۶ سال ۹۵
۳۳۰ ۲۵۶ روزانه
۱۶۱ ۱۱۸ نوبت دوم
مجازی
۹۲ ۱۱۲ پردیس خودگردان
پیام نور
مجازی پیام نور
۱۰۴۵ ۱۰۶۵ غیرانتفاعی
۸۰ ۱۲۰ مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
۱۷۰۸ ۱۶۷۱ جمع کل
رشته مدیریت فناوری اطلاعات
سال ۹۶ سال ۹۵
۱۲۴ ۱۳۴ روزانه
۵۹ ۵۹ نوبت دوم
۲۰۲ ۲۷۰ مجازی
۶۱ ۶۶ پردیس خودگردان
۱۰۰ ۹۲ پیام نور
۴۰ ۴۰ مجازی پیام نور
۸۰ ۸۰ غیرانتفاعی
۴۵ ۸۵ مجازی غیرانتفاعی
۲۰۲ ۲۸۰ مجازی ویژه شاغلین
۹۱۳ ۱۱۰۶ جمع کل
رشته مدیریت تکنولوژی
سال ۹۶ سال ۹۵
۵۷ ۵۶ روزانه
۳۲ ۲۶ نوبت دوم
۸۰ ۸۰ مجازی
۲۸ ۳۱ پردیس خودگردان
پیام نور
مجازی پیام نور
غیرانتفاعی
۴۰ مجازی غیرانتفاعی
۸۰ ۸۰ مجازی ویژه شاغلین
۲۷۷ ۳۱۳ جمع کل
رشته مدیریت مالی
سال ۹۶ سال ۹۵
۸۷ ۹۷ روزانه
۳۰ ۴۲ نوبت دوم
۴۰ ۴۰ مجازی
۴۱ ۹۰ پردیس خودگردان
پیام نور
مجازی پیام نور
۳۸۰ ۳۸۰ غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
۵۷۸ ۶۴۹ جمع کل
رشته کارآفرینی
سال ۹۶ سال ۹۵
۲۱۶ ۱۹۹ روزانه
۱۲۸ ۱۱۱ نوبت دوم
۱۹۵ ۱۲۵ مجازی
۱۳۴ ۷۳ پردیس خودگردان
۱۹۰ ۳۴۵ پیام نور
مجازی پیام نور
۲۰ ۲۰ غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
۱۲۰ ۱۲۰ مجازی ویژه شاغلین
۱۰۰۳ ۹۹۳ جمع کل
رشته مدیریت منابع انسانی
سال ۹۶ سال ۹۵
۴۱ ۶۴ روزانه
۲۶ ۲۹ نوبت دوم
۸۰ مجازی
۵ ۱۸ پردیس خودگردان
۱۴۰ ۹۲ پیام نور
مجازی پیام نور
۴۰ ۴۰ غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
۳۳۲ ۲۴۳ جمع کل
رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
سال ۹۶ سال ۹۵
۱۸ ۲۱ روزانه
۱۷ ۱۸ نوبت دوم
مجازی
۲ پردیس خودگردان
پیام نور
مجازی پیام نور
غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
۳۷ ۳۹ جمع کل
رشته مدیریت بازرگانی دریایی
سال ۹۶ سال ۹۵
۱۳ ۱۵ روزانه
۱۳ ۱۵ نوبت دوم
مجازی
پردیس خودگردان
پیام نور
مجازی پیام نور
غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
۲۶ ۳۰ جمع کل
رشته مدیریت شهری
سال ۹۶ سال ۹۵
۲۰ ۲۵ روزانه
۱۶ ۲۱ نوبت دوم
۴۰ ۲۰ مجازی
۴ ۱۰ پردیس خودگردان
۲۰ ۲۳ پیام نور
مجازی پیام نور
غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
۱۰۰ ۹۹ جمع کل
رشته مدیریت اجرایی
سال ۹۶ سال ۹۵
۰ ۱۱۳ روزانه
۰ ۷۰ نوبت دوم
۰ ۱۶۰ مجازی
۰ ۶۳ پردیس خودگردان
۰ ۱۸۴ پیام نور
۰ ۲۸۰ مجازی پیام نور
۰ ۹۵ غیرانتفاعی
۰ ۴۰ مجازی غیرانتفاعی
۰ ۴۰۰ مجازی ویژه شاغلین
۰ ۱۴۰۵ جمع کل
رشته مدیریت کسب و کار
سال ۹۶ سال ۹۵
۴۳۵ ۳۹۵ روزانه
۲۵۷ ۱۵۸ نوبت دوم
۲۸۷ ۳۶۰ مجازی
۱۹۴ ۲۱۱ پردیس خودگردان
۶۲۵ ۱۱۵ پیام نور
۲۴۰ مجازی پیام نور
۲۱۰ ۱۱۵ غیرانتفاعی
۱۰۰ ۱۲۰ مجازی غیرانتفاعی
۳۶۵ ۱۷۰ مجازی ویژه شاغلین
۲۷۱۳ ۱۶۴۴ جمع کل
منبع |: سایت مدیر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن