اخبار کنکور ارشد مدیریتضرفیت دانشگاه هاظرفیتظرفیت دانشگاه هاظرفیت دانشگاه هاظرفیت دانشگاه هاظرفیت دانشگاههاظرفیت دانشگاههاظرفیت دانشگاهها

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته های مجموعه مدیریت و مدیریت کسب و کار در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 و 1396

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته های مجموعه مدیریت و مدیریت کسب و کار در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 و 1396

کل ظرفیت سال 96 کل ظرفیت سال 95
11670 13323 مجموعه مدیریت – کد 1142- کلیه گرایشها
2813 3148 مجموعه مدیریت کسب و کار (اجرایی)- کد 1148- کلیه گرایشها

مقایسه ظرفیت به تفکیک رشته و دوره تحصیلی

رشته مدیریت بازرگانی
سال 96 سال 95
515 518 روزانه
257 223 نوبت دوم
200 120 مجازی
216 231 پردیس خودگردان
865 1249 پیام نور
مجازی پیام نور
2712 2785 غیرانتفاعی
120 160 مجازی غیرانتفاعی
40 40 مجازی ویژه شاغلین
4925 5326 جمع کل
رشته مدیریت دولتی
سال 96 سال 95
216 280 روزانه
156 145 نوبت دوم
80 100 مجازی
49 112 پردیس خودگردان
1280 2246 پیام نور
مجازی پیام نور
90 70 غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
1871 2953 جمع کل
رشته مدیریت صنعتی
سال 96 سال 95
330 256 روزانه
161 118 نوبت دوم
مجازی
92 112 پردیس خودگردان
پیام نور
مجازی پیام نور
1045 1065 غیرانتفاعی
80 120 مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
1708 1671 جمع کل
رشته مدیریت فناوری اطلاعات
سال 96 سال 95
124 134 روزانه
59 59 نوبت دوم
202 270 مجازی
61 66 پردیس خودگردان
100 92 پیام نور
40 40 مجازی پیام نور
80 80 غیرانتفاعی
45 85 مجازی غیرانتفاعی
202 280 مجازی ویژه شاغلین
913 1106 جمع کل
رشته مدیریت تکنولوژی
سال 96 سال 95
57 56 روزانه
32 26 نوبت دوم
80 80 مجازی
28 31 پردیس خودگردان
پیام نور
مجازی پیام نور
غیرانتفاعی
40 مجازی غیرانتفاعی
80 80 مجازی ویژه شاغلین
277 313 جمع کل
رشته مدیریت مالی
سال 96 سال 95
87 97 روزانه
30 42 نوبت دوم
40 40 مجازی
41 90 پردیس خودگردان
پیام نور
مجازی پیام نور
380 380 غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
578 649 جمع کل
رشته کارآفرینی
سال 96 سال 95
216 199 روزانه
128 111 نوبت دوم
195 125 مجازی
134 73 پردیس خودگردان
190 345 پیام نور
مجازی پیام نور
20 20 غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
120 120 مجازی ویژه شاغلین
1003 993 جمع کل
رشته مدیریت منابع انسانی
سال 96 سال 95
41 64 روزانه
26 29 نوبت دوم
80 مجازی
5 18 پردیس خودگردان
140 92 پیام نور
مجازی پیام نور
40 40 غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
332 243 جمع کل
رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
سال 96 سال 95
18 21 روزانه
17 18 نوبت دوم
مجازی
2 پردیس خودگردان
پیام نور
مجازی پیام نور
غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
37 39 جمع کل
رشته مدیریت بازرگانی دریایی
سال 96 سال 95
13 15 روزانه
13 15 نوبت دوم
مجازی
پردیس خودگردان
پیام نور
مجازی پیام نور
غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
26 30 جمع کل
رشته مدیریت شهری
سال 96 سال 95
20 25 روزانه
16 21 نوبت دوم
40 20 مجازی
4 10 پردیس خودگردان
20 23 پیام نور
مجازی پیام نور
غیرانتفاعی
مجازی غیرانتفاعی
مجازی ویژه شاغلین
100 99 جمع کل
رشته مدیریت اجرایی
سال 96 سال 95
0 113 روزانه
0 70 نوبت دوم
0 160 مجازی
0 63 پردیس خودگردان
0 184 پیام نور
0 280 مجازی پیام نور
0 95 غیرانتفاعی
0 40 مجازی غیرانتفاعی
0 400 مجازی ویژه شاغلین
0 1405 جمع کل
رشته مدیریت کسب و کار
سال 96 سال 95
435 395 روزانه
257 158 نوبت دوم
287 360 مجازی
194 211 پردیس خودگردان
625 115 پیام نور
240 مجازی پیام نور
210 115 غیرانتفاعی
100 120 مجازی غیرانتفاعی
365 170 مجازی ویژه شاغلین
2713 1644 جمع کل
منبع |: سایت مدیر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن