اخبار کنکور ارشد مدیریت

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

رتبه بازرگانی محل قبولی
1 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – روزانه
2 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه تهران – روزانه
5 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – روزانه
8 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
9 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
15 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
26 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
28 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
31 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
48 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
50 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
61 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه فردوسی – مشهد – روزانه
62 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
81 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
85 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه فردوسی – مشهد – روزانه
94 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
106 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
116 مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
130 مدیریت بازرگانی –  مدیریت بیمه -دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
135 مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
152 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
175 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) – روزانه
178 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) – روزانه
225 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
240 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
244 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شیراز – روزانه
251 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور
271 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شهیدباهنر – کرمان  – روزانه
278 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
283 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تبریز – روزانه
321 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تبریز – روزانه
326 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
341 مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
359 مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
364 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه یزد – روزانه
369 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
377 مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
431 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – نوبت دوم
440 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری
461 مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
477 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور
479 مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – نوبت دوم
508 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
513 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور
518 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه ارومیه – روزانه
531 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
536 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
545 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه زنجان – روزانه
566 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه ارومیه – روزانه
586 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه سمنان – روزانه
630 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه یزد – روزانه
634 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه قم – فقط زن – روزانه
637 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه سمنان – روزانه
638 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه یزد – روزانه
674 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
690 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
694 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
712 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه ارومیه – روزانه
730 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه قم – فقط مرد – روزانه
755 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه ارومیه – روزانه
758 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
785 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه قم – فقط زن – روزانه
793 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه قم – فقط مرد – روزانه
838 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان
844 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری
872 مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه هرمزگان – بندرعباس – روزانه
896 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
926 مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه زنجان – روزانه
937 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه ارومیه – روزانه
970 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
1004 مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی – دانشگاه ایلام – روزانه
1018 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر  – نوبت دوم
1020 مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی – دانشگاه ایلام – روزانه
1070 مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی – دانشگاه ارومیه – روزانه – نیمسال دوم
1096 مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه زنجان – نوبت دوم
1100 مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه ارومیه – روزانه – نیمسال دوم
1108 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
1176 مدیریت بازرگانی – بازاریابی -مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه
1178 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
1198 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان
1227 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه گیلان – رشت – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
1246 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب
1371 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی – مشهد
1501 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – مجازی اموزش محور
1528 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان
1532 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج
1607 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
1624 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
1683 مدیریت بازرگانی – بازاریابی- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – تکمیل ظرفیت
1819 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری
1957 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – مجازی اموزش محور
2067 مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
2072 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) – فقط زن
2107 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – مجازی اموزش محور
2132 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – مجازی اموزش محور
2301 مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
2766 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی راه دانش – بابل
3027 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار
3042 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائمشهر
3606 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند – فقط مرد
5168 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین
5622 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه
5761 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور-تکمیل ظرفیت
5761 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند – فقط مرد
5865 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- موسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد- تکمیل ظرفیت
5865 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند – فقط مرد
6065 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند – فقط مرد
6354 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد
10112 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد
11236 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیک
23032 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه- تکمیل ظرفیت
26379 مدیریت بازرگانی – بازاریابی- موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان- تکمیل ظرفیت
34526 مدیریت بازرگانی – بازاریابی- موسسه غیرانتفاعی نوین – اردبیل – تکمیل ظرفیت
36165 مدیریت بازرگانی – بازاریابی- موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد – تکمیل ظرفیت
39509 مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- موسسه غیرانتفاعی برایند – شاهرود- تکمیل ظرفیت

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن