اخبار کنکور ارشد مدیریت

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

رتبه بازرگانی محل قبولی
۱ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – روزانه
۲ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه تهران – روزانه
۵ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – روزانه
۸ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
۹ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
۱۵ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
۲۶ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
۲۸ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
۳۱ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۴۸ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۵۰ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۶۱ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه فردوسی – مشهد – روزانه
۶۲ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۸۱ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۸۵ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه فردوسی – مشهد – روزانه
۹۴ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
۱۰۶ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
۱۱۶ مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۱۳۰ مدیریت بازرگانی –  مدیریت بیمه -دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۱۳۵ مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۱۵۲ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
۱۷۵ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) – روزانه
۱۷۸ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) – روزانه
۲۲۵ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
۲۴۰ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
۲۴۴ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شیراز – روزانه
۲۵۱ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور
۲۷۱ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شهیدباهنر – کرمان  – روزانه
۲۷۸ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
۲۸۳ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تبریز – روزانه
۳۲۱ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تبریز – روزانه
۳۲۶ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
۳۴۱ مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
۳۵۹ مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
۳۶۴ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه یزد – روزانه
۳۶۹ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
۳۷۷ مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
۴۳۱ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – نوبت دوم
۴۴۰ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری
۴۶۱ مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
۴۷۷ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور
۴۷۹ مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – نوبت دوم
۵۰۸ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
۵۱۳ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور
۵۱۸ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه ارومیه – روزانه
۵۳۱ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
۵۳۶ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
۵۴۵ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه زنجان – روزانه
۵۶۶ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه ارومیه – روزانه
۵۸۶ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه سمنان – روزانه
۶۳۰ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه یزد – روزانه
۶۳۴ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه قم – فقط زن – روزانه
۶۳۷ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه سمنان – روزانه
۶۳۸ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه یزد – روزانه
۶۷۴ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
۶۹۰ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
۶۹۴ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
۷۱۲ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه ارومیه – روزانه
۷۳۰ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه قم – فقط مرد – روزانه
۷۵۵ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه ارومیه – روزانه
۷۵۸ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
۷۸۵ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه قم – فقط زن – روزانه
۷۹۳ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه قم – فقط مرد – روزانه
۸۳۸ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان
۸۴۴ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری
۸۷۲ مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه هرمزگان – بندرعباس – روزانه
۸۹۶ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
۹۲۶ مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه زنجان – روزانه
۹۳۷ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه ارومیه – روزانه
۹۷۰ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
۱۰۰۴ مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی – دانشگاه ایلام – روزانه
۱۰۱۸ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر  – نوبت دوم
۱۰۲۰ مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی – دانشگاه ایلام – روزانه
۱۰۷۰ مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی – دانشگاه ارومیه – روزانه – نیمسال دوم
۱۰۹۶ مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه زنجان – نوبت دوم
۱۱۰۰ مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه ارومیه – روزانه – نیمسال دوم
۱۱۰۸ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۱۱۷۶ مدیریت بازرگانی – بازاریابی -مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه
۱۱۷۸ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۱۱۹۸ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان
۱۲۲۷ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه گیلان – رشت – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
۱۲۴۶ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب
۱۳۷۱ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی – مشهد
۱۵۰۱ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – مجازی اموزش محور
۱۵۲۸ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان
۱۵۳۲ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج
۱۶۰۷ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۱۶۲۴ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
۱۶۸۳ مدیریت بازرگانی – بازاریابی- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – تکمیل ظرفیت
۱۸۱۹ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری
۱۹۵۷ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – مجازی اموزش محور
۲۰۶۷ مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۲۰۷۲ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) – فقط زن
۲۱۰۷ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – مجازی اموزش محور
۲۱۳۲ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – مجازی اموزش محور
۲۳۰۱ مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۲۷۶۶ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی راه دانش – بابل
۳۰۲۷ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار
۳۰۴۲ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائمشهر
۳۶۰۶ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند – فقط مرد
۵۱۶۸ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین
۵۶۲۲ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه
۵۷۶۱ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور-تکمیل ظرفیت
۵۷۶۱ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند – فقط مرد
۵۸۶۵ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- موسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد- تکمیل ظرفیت
۵۸۶۵ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند – فقط مرد
۶۰۶۵ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند – فقط مرد
۶۳۵۴ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد
۱۰۱۱۲ مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد
۱۱۲۳۶ مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیک
۲۳۰۳۲ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه- تکمیل ظرفیت
۲۶۳۷۹ مدیریت بازرگانی – بازاریابی- موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان- تکمیل ظرفیت
۳۴۵۲۶ مدیریت بازرگانی – بازاریابی- موسسه غیرانتفاعی نوین – اردبیل – تکمیل ظرفیت
۳۶۱۶۵ مدیریت بازرگانی – بازاریابی- موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد – تکمیل ظرفیت
۳۹۵۰۹ مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- موسسه غیرانتفاعی برایند – شاهرود- تکمیل ظرفیت

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن