اخبار کنکور ارشد مدیریترتبه محل قبولیکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سراسری

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳

محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳

رتبه محل قبولی
۱ دانشگاه تهران- روزانه
۲ دانشگاه تهران- روزانه
۳ دانشگاه تهران- روزانه
۶ دانشگاه تهران- روزانه
۸  دانشگاه تهران- روزانه
۹ دانشگاه تهران- روزانه
۱۰  دانشگاه تهران- روزانه
۱۹ دانشگاه تهران- روزانه
۲۱ دانشگاه تهران – نوبت دوم
۲۳ دانشگاه شهیدبهشتی- تهران – روزانه
۲۸ دانشگاه تهران – روزانه – محل تحصیل پردیس فارابی قم
۳۶ دانشگاه تهران – نوبت دوم
۳۷ دانشگاه شهیدبهشتی- تهران – روزانه
۳۹  دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۴۲ دانشگاه تهران – نوبت دوم
۴۶ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران – روزانه- فقط زن
۴۹ دانشگاه تهران – نوبت دوم
۵۲ دانشگاه تهران – نوبت دوم
۵۳ دانشگاه تهران – نوبت دوم
۶۹  دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – روزانه – فقط مرد- دانشکده مهندسی پیشرفت
۷۱ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران
۷۷ دانشگاه تهران – روزانه – محل تحصیل پردیس فارابی قم
۸۶ دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – نوبت دوم- فقط مرد- دانشکده مهندسی پیشرفت
۸۶ دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – نوبت دوم- فقط مرد- دانشکده مهندسی پیشرفت
۹۵ دانشگاه تهران – روزانه – محل تحصیل پردیس فارابی قم
۹۷  دانشگاه تهران – روزانه – محل تحصیل پردیس فارابی قم
۱۰۵ دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۱۱۴ دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – نوبت دوم- فقط مرد- دانشکده مهندسی پیشرفت
۱۱۸ دانشگاه تهران – روزانه – محل تحصیل پردیس فارابی قم
۱۴۲ دانشگاه تهران- نوبت دوم-محل تحصیل پردیس فارابی قم
۱۶۷ دانشگاه یزد – روزانه
۱۸۶ دانشگاه سمنان- روزانه
۲۰۳  دانشگاه کاشان – نوبت دوم
۲۰۶  دانشگاه یزد – روزانه
۲۲۸ دانشگاه تهران -مجازی آموزش محور
۲۸۵  دانشگاه شهید باهنر -کرمان – نوبت دوم
۲۹۰ دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل
۲۹۲ دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج
۳۰۰  دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین
۳۰۶ دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تهران غرب – آموزش محور
۳۱۴  دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج
۴۷۷  دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین – آموزش محور
۴۹۷ دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین – آموزش محور
۵۰۷ دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه
۵۲۰ دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج – آموزش محور
۶۵۸ دانشگاه تهران- مجازی آموزش محور – محل تحصیل پردیس فارابی قم
۷۱۱ دانشگاه اصفهان – مجازی آموزش محور
۷۷۳ دانشگاه تهران- مجازی آموزش محور – محل تحصیل پردیس فارابی قم
۸۰۲  دانشگاه پیام نور استان هرمزگان–  واحد قشمآموزش محور
۹۰۰ دانشگاه تهران- مجازی آموزش محور – محل تحصیل پردیس فارابی قم
۹۸۰ دانشگاه اصفهان – مجازی آموزش محور
۱۰۱۹ دانشگاه تهران- مجازی آموزش محور – محل تحصیل پردیس فارابی قم
۱۱۵۳ دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین – مجازی آموزش محور
۱۲۰۶  دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین – مجازی آموزش محور
۱۳۵۶ دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – مجازی آموزش محور
۱۵۷۴  مؤسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی- مهرشهر کرج- مجازی آموزش محور

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن