اخبار کنکور ارشد مدیریترتبه محل قبولیرتبه محل قبولیرتبه محل قبولیرتبه محل قبولیسراسریظرفیت دانشگاههاظرفیت دانشگاههاظرفیت دانشگاههاظرفیت دانشگاههاکارشناسی ارشد کسب و کار MBAکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سراسریکارشناسی ارشد مدیریت شهریکارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و اجرایی آزادمشاوره

تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی،شهری وMBA سال ۹۳

تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی،شهری وMBA سال ۹۳

 

تکمیل ظرفیت مدیریت اجرایی با ضرایب گرایش ۱

روزانه

روزانه ۱۵۴۴۱ دانشگاه سمنان ۱ زن مرد

 

شبانه

نوبت دوم ۱۵۴۵۵ دانشگاه سمنان ۳ زن مرد

 

پیام نور

پیام نور ۱۵۴۶۶ دانشگاه پیام نور استان البرزمرکز کرج ۵ زن مرد

پیام نور ۱۵۴۶۸ دانشگاه پیام نور استان البرزمرکز کرج ۹ زن مرد آموزش محور

پیام نور ۱۵۴۶۹ دانشگاه پیام نور استان تهرانتهران غرب ۶ زن مرد

پیام نور ۱۵۴۷۰ دانشگاه پیام نور استان تهرانتهران غرب ۱۰ زن مرد آموزش محور

پیام نور ۱۵۴۷۱ دانشگاه پیام نور استان تهرانمرکز ورامین ۶ زن مرد

پیام نور ۱۵۴۷۲ دانشگاه پیام نور استان تهرانمرکز ورامین ۱۰ زن مرد آموزش محور

پیام نور ۱۵۴۷۳ دانشگاه پیام نور استان سمنانمرکز گرمسار ۸ زن مرد

پیام نور ۱۵۴۷۴ دانشگاه پیام نور استان سمنانمرکز گرمسار ۱۲ زن مرد آموزش محور

پیام نور ۱۵۴۷۵ دانشگاه پیام نور استان مازندرانمرکز بابل ۸ زن مرد

پیام نور ۱۵۴۷۷ دانشگاه پیام نور استان مازندرانمرکز بابل ۱۳ زن مرد آموزش محور

پیام نور ۱۵۴۷۹ دانشگاه پیام نور استان مازندرانمرکز ساری ۷ زن مرد

پیام نور ۱۵۴۸۰ دانشگاه پیام نور استان مازندرانمرکز ساری ۱۰ زن مرد آموزش محور

پیام نور ۱۵۴۸۱ دانشگاه پیام نور استان مرکزیمرکز ساوه ۶ زن مرد

پیام نور ۱۵۴۸۲ دانشگاه پیام نور استان مرکزیمرکز ساوه ۱۱ زن مرد آموزش محور

پیام نور ۱۵۴۸۳ دانشگاه پیام نور استان هرمزگانواحد قشم ۹ زن مرد آموزش محور

 

غیرانتفاعی

غیرانتفاعی ۱۵۴۸۵ سازمان غیر انتفاعی مدیریت صنعتی ۱۲ زن مرد شرایط در انتهای دفترچه

غیرانتفاعی ۱۵۴۸۶ موسسه غیر انتفاعی البرزقزوین ۸ زن مرد

 

مجازی

مجازی ۱۵۴۸۸ دانشگاه پیام نور استان البرزمرکز کرج ۹ زن مرد آموزش محور

مجازی ۱۵۴۸۹ دانشگاه پیام نور استان تهرانمرکز ورامین ۱۸ زن مرد آموزش محور

مجازی ۱۵۴۹۰ دانشگاه پیام نور استان سمنانمرکز گرمسار ۱۶ زن مرد آموزش محور

مجازی ۱۵۴۹۱ دانشگاه پیام نور استان مازندرانمرکز بابل ۱۶ زن مرد آموزش محور

مجازی ۱۵۴۹۲ دانشگاه پیام نور استان مازندرانمرکز ساری ۲۰ زن مرد آموزش محور

مجازی ۱۵۴۹۳ دانشگاه پیام نور استان مرکزیمرکز ساوه ۱۵ زن مرد آموزش محور

مجازی ۱۵۴۹۴ دانشگاه پیام نور استان هرمزگانواحد قشم ۱۵ زن مرد آموزش محور

مجازی ۱۵۴۹۷ موسسه غیر انتفاعی مجازی فارابیمهرشهر کرج ۱۳ زن مرد آموزش محور

 

پردیس خودگردان

پردیس خودگردان ۱۵۴۹۸ دانشگاه تهران ۱۰ زن مرد محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا

پردیس خودگردان ۱۵۵۰۰ دانشگاه تهران ۴ زن مرد محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش

پردیس خودگردان ۲۴۲۷۷ دانشگاه شهید بهشتیتهران ۱۲ زن مرد پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان ۱۵۵۰۲ دانشگاه هرمزگانبندر عباس ۱۵ زن مرد محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در قشم

پردیس خودگردان ۲۴۲۷۸ دانشگاه یزد ۸ زن مرد محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 

تکمیل ظرفیت مدیریت MBA   با ضرایب گرایش۲

روزانه

روزانه ۱۵۵۰۸ دانشگاه تبریز ۱ زن مرد گرایش مدیریت مالی

روزانه ۲۴۲۷۹ دانشگاه تهران ۸ زن مرد گرایش مدیریت عملیاتمحل تحصیل پردیس دانشکده های فنی

روزانه ۱۵۵۲۹ دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱ زن مرد تهرانشرایط در انتهای دفترچه

روزانه ۲۴۲۸۰ دانشگاه محقق اردبیلیاردبیل ۱۰ زن مرد

 

شبانه

نوبت دوم ۱۵۵۴۰ دانشگاه تبریز ۱ زن مرد گرایش مدیریت مالی

نوبت دوم ۲۴۲۸۱ دانشگاه تهران ۷ زن مرد گرایش مدیریت عملیاتمحل تحصیل پردیس دانشکده های فنی

نوبت دوم ۱۵۵۴۹ دانشگاه سمنان ۱ زن مرد گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت

نوبت دوم ۱۵۵۵۱ دانشگاه سمنان ۱ زن مرد گرایش مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی

نوبت دوم ۱۵۵۵۲ دانشگاه سمنان ۱ زن مرد گرایش مدیریت تکنولوژی

نوبت دوم ۱۵۵۵۳ دانشگاه سمنان ۱ زن مرد گرایش مدیریت عملیات

نوبت دوم ۱۵۵۵۴ دانشگاه سمنان ۱ زن مرد گرایش مدیریت مالی

نوبت دوم ۱۵۵۶۰ دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۷ زن مرد تهرانشرایط در انتهای دفترچه

نوبت دوم ۲۴۲۸۲ دانشگاه محقق اردبیلیاردبیل ۱۰ زن مرد

 

پیام نور

پیام نور ۱۵۵۶۶ دانشگاه پیام نور استان تهرانتهران غرب ۷ زن مرد

پیام نور ۱۵۵۶۷ دانشگاه پیام نور استان تهرانتهران غرب ۹ زن مرد آموزش محور

پیام نور ۱۵۵۶۸ دانشگاه پیام نور استان تهرانمرکز دماوند ۸ زن مرد

پیام نور ۱۵۵۶۹ دانشگاه پیام نور استان تهرانمرکز دماوند ۱۰ زن مرد آموزش محور

پیام نور ۱۵۵۷۰ دانشگاه پیام نور استان هرمزگانواحد قشم ۱۳ زن مرد آموزش محور

پیام نور ۱۵۵۷۱ دانشگاه پیام نور استان همدانمرکز همدان ۷ زن مرد

پیام نور ۱۵۵۷۲ دانشگاه پیام نور استان همدانمرکز همدان ۹ زن مرد آموزش محور

 

غیرانتفاعی

غیرانتفاعی ۱۵۵۷۴ دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندرانبابل ۴ زن مرد باهمکاری دانشگاه کانپورهندوستان

غیرانتفاعی ۱۵۵۷۶ موسسه غیر انتفاعی نبی اکرم(ص) – تبریز ۳ زن مرد گرایش مدیریت بازاریابی

 

مجازی

مجازی ۱۵۵۸۷ دانشگاه خوارزمیتهران ۱۰ زن مرد واحد تهرانآموزش محورشرایط در انتهای دفترچه

مجازی ۱۵۵۸۹ موسسه غیر انتفاعی مجازی نور طوبیتهران ۳ زن مرد آموزش محورگرایش استراتژی

مجازی ۱۵۵۹۲ موسسه غیر انتفاعی مجازی نور طوبیتهران ۵ زن مرد آموزش محورگرایش مدیریت مالی

 

پردیس خودگردان

پردیس خودگردان ۲۴۲۸۳ دانشگاه تبریز ۷ زن مرد پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان ۱۵۵۹۴ دانشگاه تهران ۱۳ زن مرد گرایش استراتژیمحل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا

پردیس خودگردان ۱۵۵۹۵ دانشگاه تهران ۳ زن مرد گرایش استراتژیمحل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش

پردیس خودگردان ۱۵۵۹۷ دانشگاه تهران ۱۲ زن مرد مدیریت بازاریابیمحل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا

پردیس خودگردان ۱۵۵۹۸ دانشگاه تهران ۴ زن مرد محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش

گرایش بازاریابیپردیس ارس واقع درجلفا MBA پردیس خودگردان ۲۴۴۹۶ دانشگاه تهران ۱۵ زن مرد مدیریت

تکمیل ظرفیت مدیریت امور شهری با ضرایب گرایش ۳

پردیس خودگردان

پردیس خودگردان ۱۵۶۱۰ دانشگاه تهران ۱۵ زن مرد محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا

تکمیل ظرفیتمدیریت پروژه با ضرایب گرایش ۴

 

روزانه

روزانه ۲۴۲۸۴ دانشگاه تهران ۴ زن مرد گرایش مهندسی نفت و گازمحل تحصیل پردیس دانشکده های

فنی

 

شبانه

نوبت دوم ۲۴۲۸۵ دانشگاه تهران ۳ زن مرد گرایش مهندسی نفت و گازمحل تحصیل پردیس دانشکده های فنی

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن