ظرفیت دانشگاهها

تحلیل ظرفیت MBA سالهای ۹۰-۹۳

تحلیل ظرفیت MBA سالهای ۹۰-۹۳

  سال ۹۰ سال ۹۱ سال ۹۲ سال۹۳
روزانه تهران ۸۳ ۱۰۶ ۱۴۶ ۱۴۰
روزانه سایرشهرستانها ۴۴ ۹۳ ۱۱۵ ۹۵
کل روزانه ۱۲۷ ۱۹۹ ۲۶۱ ۲۳۵
نوبت دوم (شبانه) تهران ۱۰۸ ۸۵ ۶۱ ۹۴
نوبت دوم (شبانه) سایر شهرستانها ۴۵ ۶۱ ۶۷ ۶۰
نوبت دوم (شبانه) کل ۱۵۳ ۱۴۶ ۱۲۸ ۱۵۴
غیر انتفاعی تهران ۱۹ ۱۸ ۳۰ ۳۰
غیرانتفاعی سایر شهرستانها ۵۷ ۵۴ ۳۰ ۳۰
کل غیر انتفاعی ۷۶ ۷۲ ۶۰ ۶۰
کل مجازی ۱۹۸ ۱۸۰ ۶۷۰ ۲۸۰ سراسری

۸۰

پیام نور تهران، دماوند ۸۸ ۵۳ ۶۰ ۴۶
پیام نور سایر شهرستانها ۴۵ ۳۸
کل پیام نور ۸۸ ۵۳ ۱۰۵ ۸۴
پردیس خودگردان (بین الملل) ۱۹۴ ۱۸۴ ۱۴۵ ۱۱۰
جمع کل ۸۳۶ ۸۳۴ ۱۳۶۹ ۱۰۰۳

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن